Cena: 0
Palivové dřevo
Palivové dřevo - krátké kusové dřevo
Tepelná technika Rojek
Úvod > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží na webových stránkách www.vlastnidrevo.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Jaromír Kristl, Radimovice 29, 33035 Všeruby, IČ: 63535122, DIČ CZ5405280892) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná zboží.
Obchodní podmínky se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi.

2. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ


Kupující objednává zboží prostřednictvím našeho e-shopu www.vlastnidrevo.cz. Objednávku lze provést také e-mailem nebo písemně na samostatném papíře.
Závazná objednávka musí obsahovat následující informace:

  • jméno a příjmení odběratele, jeho bydliště (případně jinou doručovací adresu), telefonický kontakt a elektronickou adresu
  • jednoznačné určení předmětu koupě a jeho množství

Neúplnost informací v objednávce může být důvodem k nepřijetí nebo zrušení objednávky a to pouze ze strany dodavatele.
Po přijetí objednávky zašle dodavatel odběrateli potvrzení objednávky a to elektronickou poštou, ve výjimečných případech telefonicky. Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odběrateli v nejkratším možném čase, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Před potvrzením objednávky může také dojít k jejímu vyjasnění vzhledem k úplnosti dat a vzhledem k zásobě na skladu dodavatele. Potvrzením objednávky ze strany dodavatele (prostřednictvím elektronické pošty) je mezi dodavatelem a kupujícím uzavřena kupní smlouva, která se řídí těmito obchodními podmínkami. Od tohoto okamžiku je odběratelem vystavená objednávka považována za závaznou, kterou jsou obě strany povinny respektovat.

3. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky ze strany kupujícího


Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky má dodavatel nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s přípravou a expedicí zboží. V případě, stornování potvrzené objednávky zákazníkem, na kterou byla zaplacena záloha, je tato záloha nevratná, neboť alespoň částečně pokrývá naklady dodavatele.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

4. DODACÍ LHŮTYDodávky objednaného zboží budou dle provozních možností dodavatele realizovány ve sjednaném termínu, o termínu dodání budou zákazníci po uzavření kupní smlouvy včas informováni, resp. ode dne úhrady kupní ceny zboží, nastane-li tento den později.  Ve výjimečných případech může být, po domluvě s kupujícím, dodací lhůta delší. Nesouhlasí-li kupující s delší dodací lhůtou, kupní smlouva se ruší.
Místo odběru je stanoveno v objednávce kupujícího. Dodáním zboží do tohoto místa je splněna povinnost dodavatele dodat zboží dle kupní smlouvy.
Dopravu do místa určení po celé České republice zajišťuje dodavatel. Způsob dopravy určuje dodavatel dle kritéria vhodnosti pro daný druh a množství zboží (např. prostřednictvím pošty, autodopravy apod.)
Náklady dopravy zboží do místa odběru nese vždy kupující.


Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.


5. PLATEBNÍ PODMÍNKY


Zboží je placeno:

  • dobírkou - cenu zboží a poštovného uhradíte při dodání
  • hotově - při osobním převzetí
  • bankovním převodem na náš účet - celkovou sumu za zboží a poštovné zašlete na bankovní účet :

číslo účtu: 202720436
banka: 0600
variabilní symbol: Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo Vaší faktury.
konstatní symbol: 0008

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) je částka zaplacená kupujícím obratem odeslána zpět na číslo účtu, ze kterého byla převedena, pokud není dohodnuto jinak.

6. CENOVÉ PODMÍNKY


Ceny veškerého prodávaného zboží jsou uvedeny na webové adrese. Ceny v tomto ceníku uvedené jsou uváděny bez DPH (15% a 21%). V případě změny příslušného právního předpisu upravujícího výši této daně, případně daňovou povinnost vůbec, bude dodavatelem upravena daň v souladu s platným právním předpisem.
Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny zboží bez zvláštního oznámení. Při změně ceny zboží je vždy v ceníku na příslušné webové stránce uveden den, od něhož je tato nová cena platná (den aktualizace). V tomto případě vždy platí, že cena je platná ihned od zveřejnění.
Jsme plátci DPH.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Zboží nelze vracet v případě, že kupujícím je firma (podnikatel, právnická osoba), neboť kupní smlouva se řídí podle Obch. zák.
U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující – nepodnikatel-fyzická osoba podle Obč. zák. právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí obsahovat veškeré příslušenství. Následně bude zákazníkovi převedena příslušná částka, která bude snížena o poštovné a další prokazatelné náklady spojené především s expedicí.
V případě odstoupení je kupující povinen:

  • zaslat dodavateli písemné odstoupení od smlouvy s uvedením čísla faktury a datem nákupu, dále doporučujeme vyplnit číslo účtu kupujícího pro účely vrácení kupní ceny
  • v případě, že již bylo zboží kupujícím převzato, zaslat jej doporučeně a pojištěné zpět na adresu: v opačném případě dodavatel neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození během přepravy; k odstoupení přiložit originál dokladu o koupi; v případě, že jednáním kupujícího vznikne dodavateli škoda, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména v případě neúplnosti zboží, poškození zboží apod.)

Při splnění všech výše uvedených podmínek dodavatel po převzetí zboží poukáže zpět kupujícímu kupní cenu zboží (po odečtení případných škod vzniklých v souvislosti s jeho přepravou) složenkou nebo převodem na jeho bankovní účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po převzetí zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek se odstoupení od smlouvy nepovažuje za platně učiněné a zboží bude vráceno kupujícímu na jeho náklady zpět.
Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo dodávané zboží upraveno dle jeho požadavků.

8. ZÁRUKA A REKLAMACE


Na veškeré nabízené zboží je poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů.
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti po individuální dohodě s Vámi v souladu s platným právním řádem České republiky a našimi obchodními podmínkami.
Dodavatel poskytuje na veškeré zboží záruku dle platných legislativních předpisů.
Záruční lhůta počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
Dodavatel nepřebírá záruku za vady zboží, které se objeví v důsledku toho, že zboží není používáno obvyklým a řádným způsobem, resp. není-li zboží instalováno nebo užíváno v obvyklých a přiměřených podmínkách.


9. OCHRANA OSOBNÍCH DAT


Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím.
Osobní údaje jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ


Odpovědnost za správnost údajů
Informace na webových stránkách jsou z části přebírány od třetích stran a nemusí být technicky a věcně správné a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovatel tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu a nenese za případné chyby odpovědnost vůči jiné straně.
Prodávající je oprávněn měnit obsah svých webových stránek jakož i sortiment nabízeného zboží a jejich ceny. Prodávající je oprávněn měnit obsah těchto obchodních podmínek, změna obchodních podmínek se nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy.

Vyhledávání

Štípané palivové dřevo

Krátké kusové dřevo


Tepelná technika Rojek

Drtiče Rojek

Japonský topol kořenáče
baner-shop-rychlerostouvitopol-cz4.jpg

Uložit

Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool